Prawo cywilne

Oferujemy zaangażowanie i profesjonalną pomoc na każdym etapie spraw sądowych, od mediacji i negocjacji począwszy, na postępowaniu sądowym i egzekucyjnym skończywszy, w sprawach m.in.: 

Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe

 1. Naruszenie własności lub posiadania.
 2. Stwierdzenie zasiedzenia.
 3. Uwłaszczenie.
 4. Zniesienie współwłasności,.
 5. Ustanowienie lub zniesienie służebności gruntowych lub osobistych.
 6. Ustanowienie drogi koniecznej.
 7. Postępowanie wieczystoksięgowe.
 8. Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów.

Zobowiązania

 1. Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.
 2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktowa).
 3. Odpowiedzialność deliktowa (z tytułów czynów niedozwolonych).
 4. Sporządzanie i opiniowanie umów, oraz sprawy związane z ich wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem.
 5. Windykacja należności.
 6. Odszkodowania za błędy medyczne.
 7. Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne.
 8. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne

 1. Reprezentacja wierzycieli i dłużników.
 2. Powództwo przeciwegzekucyjne.
 3. Skargi na czynności komornika.
 4. Niedozwolone wzorce umowne.

Dobra osobiste

 1. Ochrona dóbr osobistych.
 2. Wady oświadczeń woli.
 3. Ubezwłasnowolnienie.
 4. Sprawy cywilne i karne o zniesławienie.
 5. Naruszenie czci i dobrego imienia.
 6. Naruszenie opinii handlowej.